Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Hải

0971 44 5555
0774 78 88 98
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Hải
Ngày đăng: 07/07/2022 06:48 AM

Ngày 28-6-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) đến năm 2030 huyện Ninh Hải.

Theo đó, nội dung quy hoạch SDĐ đến năm 2030 của huyện Ninh Hải với các nội dung chủ yếu như: Tổng diện tích tự nhiên là 25.358,09 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 19.931,74 ha; đất phi nông nghiệp 4.671,70 ha; đất chưa sử dụng 754,65 ha. Diện tích chuyển mục đích SDĐ, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.025,63 ha; chuyển đổi cơ cấu SDĐ trong nội bộ đất nông nghiệp 670,20 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất : 29,29 ha. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp 1,26 ha và diện tích đất đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp là 89,71 ha. Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định trên Bản đồ quy hoạch SDĐ đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch SDĐ đến năm 2030.

Một góc diện tích đất nông nghiệp tại xã Thanh Hải (Ninh Hải). Ảnh: Văn Nỷ

UBND tỉnh giao UBND huyện Ninh Hải có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai quy hoạch SDĐ và thực hiện quy hoạch SDĐ theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thống nhất, chặt chẽ từ huyện đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ theo đúng quy hoạch SDĐ được duyệt. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, SDĐ đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch SDĐ; không giải quyết thu hồi đất, chuyển đổi mục đích SDĐ, giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch SDĐ; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người SDĐ nắm vững các quy định của pháp luật, SDĐ đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...

                                                                                                                                                    Nguồn NTO

Zalo
Hotline