Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2030

0971 44 5555
0774 78 88 98
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2030
Ngày đăng: 07/07/2022 06:39 AM

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam, vừa ký ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) đến năm 2030 Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo đó, về diện tích, cơ cấu các loại đất, đến năm 2030 tổng diện tích tự nhiên của thành phố là 7.918,79 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 2.170 ha, chiếm 27,40% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp 5.737 ha, chiếm 72,45% tổng diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng 11,79 ha, chiếm 0,15 % tổng diện tích tự nhiên.

Đối với diện tích chuyển mục đích SDĐ, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.010,08 ha; chuyển đổi cơ cấu SDĐ trong nội bộ đất nông nghiệp 87,45 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 46,04 ha. Riêng diện tích đất chưa sử dụng trong kỳ quy hoạch chỉ tập trung đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp là 48,16 ha. Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định trên Bản đồ quy hoạch SDĐ đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000.

Một góc cơ sở hạ tầng, nhà ở của Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Văn Nỷ

Để đảm bảo việc quy hoạch được thống nhất, chặt chẽ từ thành phố đến cấp phường, xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, UBND tỉnh giao UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai quy hoạch SDĐ và thực hiện quy hoạch SDĐ theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ theo đúng quy hoạch SDĐ được duyệt. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Cùng với đó phải thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, SDĐ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch SDĐ; không giải quyết thu hồi đất, chuyển đổi mục đích SDĐ, giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người SDĐ nắm vững các quy định của pháp luật, SDĐ đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Định kỳ hằng năm, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện quy hoạch SDĐ theo quy định. 

                                                                                                                                                       Nguồn NTO

Zalo
Hotline